Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Αυτή είναι μια δήλωση για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας http://www.topcvmakers.com

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΝ Α.Ε.».

Από την ιστοσελίδα “http://www.topcvmakers.com” (“Η ιστοσελίδα”) προσφέρουμε “Υπηρεσίες”, που αφορούν σε θέματα εργασίας και καριέρας.

Ζητούμε από τους Χρήστες να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, όπως αυτοί ενημερώνονται και τυχόν τροποποιούνται. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες θα θεωρείται ότι οι Χρήστες αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο αυτών των όρων χρήσης μπορεί, όταν είναι αναγκαίο, να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, όταν οι Χρήστες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, οφείλουν να ελέγχουν αυτή την σελίδα για την τελευταία έκδοση των όρων χρήσης.

Η ΕΛΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από κάθε τέτοια τροποποίηση, συνιστά συμφωνία του Χρήστη να δεσμευτεί και αποδεχτεί τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας. Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συνιστάται να αποχωρήσετε από την Ιστοσελίδα. Η ΕΛΑΝ σκοπεύει να βασιστεί σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και πρόθεσή μας είναι ότι θα πρέπει να δεσμεύεται νομικά από αυτούς, όταν οι Χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Αν δεν καταλαβαίνετε οποιονδήποτε Όρο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και κρατήστε ένα αντίγραφο για μελλοντική αναφορά σας.

I.    ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1.    Κατά την επίσκεψη ενός Χρήστη στην ιστοσελίδα και την αρχική εγγραφή του ως νέου Χρήστη, θα ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του ονοματεπωνύμου του Χρήστη, ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης.
2.    Μετά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, θα ζητηθεί προαιρετικά η καταχώριση περαιτέρω προσωπικών στοιχείων του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ημερομηνία γέννησης, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής του, τα τηλέφωνα επικοινωνίας του.
3.    Η ΕΛΑΝ δηλώνει ότι, με την επιφύλαξη των κάτωθι οριζομένων περί χρήσης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και συναίνεσης αυτών προς τούτο, ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο.    

II.    ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

1.    Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας κατά τρόπο σύμφωνο με όλους τους ισχύοντες ελληνικούς Νόμους και Κανονισμούς.
2.    Η χρήση των Υπηρεσιών απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει με έξοδα και ευθύνη του Χρήση ο τελευταίος να μεριμνήσει για τον απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό και τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
3.    Η ΕΛΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, αλλάξει ή/ και διαγράψει τμήματα του περιεχομένου των Υπηρεσιών στο μέλλον, και, στις περιπτώσεις αυτές, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών.
4.    Η ΕΛΑΝ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αξιοπιστία της παροχής των Υπηρεσιών από τεχνικής απόψεως, τα αποτελέσματα της πρόσβασης σε αυτές ή οτιδήποτε σχετικό με την αποτελεσματικότητα κατά την παροχή Υπηρεσιών του Παρόχου.
5.    Για τους σκοπούς διατήρησης αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης έκτακτης ανάγκης), οι Υπηρεσίες μπορεί να ανασταλούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση αγοράς συνδρομητικού πακέτου από τον Χρήστη, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, η παροχή των Υπηρεσιών θα αναστέλλεται ισόχρονα, δίχως να ματαιώνεται.
6.    Η ΕΛΑΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε σφάλματα στις Υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, για την αναστολή των Υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο Χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο Κεφάλαιο "Περιορισμός Ευθύνης" σε αυτή την ιστοσελίδα.
7.    Αν και η ΕΛΑΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της Ιστοσελίδας από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς, κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία με τη χρήση προγραμμάτων antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας, πριν τη χρήση του Topcvmakers.com ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου.
8.    Η ΕΛΑΝ απαγορεύει την χρήση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή την πρόσβαση σε αυτές για εμπορικούς σκοπούς.
9.    Οι παρεχόμενες από την ΕΛΑΝ Υπηρεσίες αφορούν στη σύνταξη, επεξεργασία, καταχώριση, αποθήκευση, υπό όρους δημοσιοποίηση και προώθηση του υλικού που καταχωρείται από το Χρήστη, και διακρίνονται σε (α) Υπηρεσίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος, (β) Υπηρεσίες Σύνταξης Συνοδευτικής Επιστολής, (γ) Υπηρεσίες Δημιουργίας Οπτικοακουστικού Βιογραφικού Σημειώματος (Video CV), (δ) Υπηρεσίες επαγγελματικής μετάφρασης των σχετικών αρχείων των Χρηστών από την Ελληνική και την  Αγγλική στις γλώσσες της Αγγλικής και Ελληνικής αντίστοιχα, καθώς και στις γλώσσες της Γαλλικής, Ισπανικής, Ιταλικής, Γερμανικής, Βουλγαρικής, Ρουμανικής, Ρώσικης, Τούρκικης, Αραβικής και Κινέζικης, (ε) Υπηρεσίες  δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIn και (στ) Υπηρεσίες σε εργοδότες και νομικά πρόσωπα.
10.    Όσον αφορά στην παρεχόμενη υπηρεσία σύνταξης, επεξεργασίας, καταχώρισης, αποθήκευσης, υπό όρους δημοσιοποίησης και προώθησης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής, ο Χρήστης έχει τις κάτωθι δυνατότητες:
10.1.    να συντάξει το σχετικό υλικό και να μην προβεί σε αγορά της σχετικής υπηρεσίας, οπότε το αντίστοιχο υλικό απλώς αποθηκεύεται στο προφίλ του Χρήστη και παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, άνευ χρέωσης του Χρήστη,
10.2.    εναλλακτικά, να αγοράσει κάποιο από τα προτεινόμενα από την ΕΛΑΝ συνδρομητικά πακέτα, ορισμένης διάρκειας, με βάση το οποίο μπορεί να αγοράσει το σχετικό υλικό, οπότε στη συνέχεια θα του παρέχεται η δυνατότητα να διανέμει και κοινοποιεί το υλικό σε κάθε τρίτο πρόσωπο, να κατεβάζει και αποθηκεύει το υλικό σε μορφή pdf, να επεξεργάζεται το υλικό, να αναθέτει στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας τη διασταύρωση των προσωπικών του στοιχείων και ενδιαφερόντων με τυχόν υφιστάμενες αγγελίες εύρεσης εργασίας ή υποψηφίων εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει ρητώς την εναντίωσή του, το βιογραφικό του θα είναι διαθέσιμο προς επισκόπηση, ως αποτέλεσμα των αναζητήσεων, τις οποίες θα διενεργούν Χρήστες Εργοδότες και Νομικά Πρόσωπα. 
11.    Όσον αφορά στην παρεχόμενη Υπηρεσία Δημιουργίας, καταχώρισης, αποθήκευσης, υπό όρους δημοσιοποίησης και προώθησης Οπτικοακουστικού Βιογραφικού Σημειώματος (Video CV), ο Χρήστης δηλώνει από τώρα ότι για το αποτέλεσμα της παρεχόμενης Υπηρεσίας έχει ενημερωθεί μέσω του διαθέσιμου στην Ιστοσελίδα demo video, στο οποίο απεικονίζονται πραγματικά πρόσωπα. Το τελικό αποτέλεσμα της Υπηρεσίας δεν τελεί υπό την έγκριση του Χρήστη, δοθέντος ότι ο τελευταίος μέσω του demo έχει ήδη πλήρως και ανεπιφυλάκτως ενημερωθεί για το είδος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και δεν μπορεί να αρνηθεί την παρεχόμενη Υπηρεσία σε περίπτωση που δεν είναι της αρεσκείας του.
12.    Όσον αφορά στην παρεχόμενη Υπηρεσία δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIn, ο Χρήστης δηλώνει ρητώς και ανέκκλητα ότι διαθέτει στην ΕΛΑΝ τα πλήρη προσωπικά του στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία και ανάρτηση του επαγγελματικού του προφίλ μέσω της ως άνω Ιστοσελίδας LinkedIn, συναινώντας εκ των προτέρων τόσο στην επεξεργασία όσο και στην δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων μέσω της ανάρτησης αυτών στην ανωτέρω επαγγελματική πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, η ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη.  
13.    Όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες Δημιουργίας Video CV, Δημιουργίας Επαγγελματικού Προφίλ στο LinkedIn και επαγγελματικής μετάφρασης των σχετικών αρχείων των Χρηστών από την Ελληνική και την Αγγλική στις ξένες γλώσσες, επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες αυτές προπληρώνονται και παραδίδονται στο Χρήστη εντός της προθεσμίας που γνωστοποιείται άμεσα στο Χρήστη, με εξαίρεση της Υπηρεσία Δημιουργίας Επαγγελματικού Προφίλ στο LinkedIn, για την οποία δεν θα ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
14.    Οι πληρωμές για έναντι αμοιβής παρεχόμενες Υπηρεσίες μπορούν να γίνονται με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναλυτικά αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. 
15.    Γνωστοποιούμε στους Χρήστες ότι όλες οι εκάστοτε απαιτούμενες πληρωμές για έναντι αμοιβής παρεχόμενες Υπηρεσίες δεν επιστρέφονται, εκτός από την περίπτωση καθυστερημένης παροχής και παράδοσης της Υπηρεσίας στον Χρήση εξ υπαιτιότητάς της ΕΛΑΝ.

III.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η ΕΛΑΝ παρέχει στους Χρήστες μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική τους χρήση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Χρήστες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν, καταχωρίσουν και δημοσιεύσουν μέσω της ιστοσελίδας το υλικό που αφορά στα πρόσωπα αυτών, δίχως όμως να μπορούν, με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων περί της πολιτικής πληρωμών, να πωλήσουν, μεταβιβάσουν και διαθέσουν το υλικό αυτό σε τρίτους. Δια της παρούσης, οι Χρήστες συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που αναρτούν στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την επεξεργασία, ανάρτηση και εν γένει δημοσιοποίηση του Εγγράφου.
Η ΕΛΑΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια, ορθότητα, αλήθεια και πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται από τον Χρήστη. Σε περίπτωση καταχώρισης ψευδών στοιχείων, ο Χρήστης θα υπέχει πλήρη αστική και ποινική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, της ΕΛΑΝ απαλλασσόμενης από κάθε ευθύνη της, ακόμη και για βαριά αμέλεια. 

IV.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ΕΛΑΝ παρέχει στους Χρήστες που αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους εργαζομένους μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Χρήστης αυτός έχει την άδεια και τη δυνατότητα επισκόπησης  εκείνων των βιογραφικών που τηρούνται στη βάση δεδομένων και προκύπτουν ως αποτελέσματα στην σχετική αναζήτηση που ο ίδιος διενεργεί και με βάση τα κριτήρια που αυτός θέτει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα πώλησης, μεταβίβασης ή εν γένει διάθεσης του υλικού άλλων Χρηστών που αναζητούν εργασία σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς τη ρητή και γραπτή έγκριση της ΕΛΑΝ. Ο Χρήστης αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας που καταχωρεί και αναρτά στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την καταχώριση και ανάρτηση του Εγγράφου και της πληροφορίας.

V.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1.    Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών, όπως ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουμε αποκτήσει μέσα από τη χρήση της Υπηρεσίας από τους χρήστες, θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Όρου περί «Πολιτικής Απορρήτου».
2.    Η ΕΛΑΝ δηλώνει πως το σύνολο των καταχωρημένων προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3.    Περαιτέρω, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και του Λογισμικού σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και άλλους ισχύοντες νόμους.
4.    Εκτός από την εκ των προτέρων έγκριση της ΕΛΑΝ και των παρόχων των πληροφοριών, οι Χρήστες, με την επιφύλαξη των οριζομένων ανωτέρω στον Όρο ΙΙ, δεν έχουν το δικαίωμα να αντιγράφουν, να δημοσιοποιούν, να μεταδίδουν, να διανέμουν, να εκχωρούν, να ενοικιάζουν, να δίδουν άδεια, να ανατυπώνουν ή να επαναχρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών και του Λογισμικού ή το περιεχόμενο αυτών.
5.    Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τυγχάνουν νόμιμης και εύλογης επεξεργασίας από την ΕΛΑΝ, αποκλειστικά και μόνον για λόγους που άπτονται με το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δια του παρόντος δηλώνουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα ουδέποτε θα τύχουν επεξεργασίας για μη νόμιμο σκοπό ή κατά ασυμβίβαστο προς τα ανωτέρω τρόπο. Ακόμη και στην περίπτωση που τυχόν θα απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, για αυτήν θα απαιτηθεί προηγουμένως η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του υποκειμένου του σχετικού δικαιώματος.
6.    Ρητώς προβλέπεται η δυνατότητα του Χρήστη να εμποδίσει την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε κάθε τρίτο, καθώς και να καταστήσει τα στοιχεία του μη διαθέσιμα για διασταύρωση σε κάθε τυχόν αναζήτηση από άλλον Χρήστη Εργοδότη – Νομικό Πρόσωπο, για λόγους εχεμύθειας, προστασίας του επαγγελματικού απορρήτου ή κάθε άλλο νόμιμο λόγο.
7.    Οι χρήστες των Υπηρεσιών θα πρέπει να προχωρούν σε ανακοίνωση πλήρους κατανόησης και αποδοχής της «Κυριότητας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας», σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα και να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό των πληροφοριών αυτών σε αυτή την ιστοσελίδα.
8.    Αυτή η ιστοσελίδα συγκεντρώνει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις επιτόπιες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις IP, τα θέματα των επιτόπιων ερευνών και τις σελίδες.
9.    Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη. Η ΕΛΑΝ μπορεί να έχει πρόσβαση και να τοποθετεί τα cookies στον υπολογιστή του Χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στο σύστημα τον εντοπισμό ενός Χρήστη ως εγγεγραμμένου Μέλους και την αποθήκευση προτιμήσεων που δε σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη. Η χρήση των cookies ουδόλως εκθέτει ευαίσθητες πληροφορίες του Χρήστη.
10.    Η ΕΛΑΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε διαρροή, απώλεια ή καταστροφή των πληροφοριών που αποκτήθηκαν.
11.    Η ΕΛΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες και την χρήση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων της, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις εξαγοράς, απόκτησης, ή συγχώνευσης με άλλη εταιρία.

VI.    ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από την ΕΛΑΝ συμφωνείται και είναι επιτρεπτή, προκειμένου:

1.    Η ΕΛΑΝ να ρυθμίσει, τροποποιήσει και ενημερώσει τον λογαριασμό και το προφίλ του Χρήστη, καθώς και το περιεχόμενο του καταχωρημένου και αναρτημένου υλικού του, πάντοτε κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του Χρήστη,
2.    Η ΕΛΑΝ, σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέγει την παροχή υπηρεσίας, για την οποία απαιτείται πληρωμή με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους και αποδεκτούς τρόπους, θα μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη με οικονομικούς οργανισμούς και ιδρύματα, στο βαθμό που αυτό καθίσταται απαραίτητο για την διενέργεια της πληρωμής και την αποφυγή δόλιας χρήσης πιστωτικής κάρτας, δίχως οιαδήποτε ευθύνης μας για τυχόν χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από  το συγκεκριμένο οικονομικό οργανισμό.
3.    Καμία προσωπική πληροφορία δε θα χρησιμοποιηθεί από εμάς εκτός του πεδίου των παρεχόμενων από την ΕΛΑΝ Υπηρεσιών, ούτε θα γνωστοποιείται σε τρίτους, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς, εκτός αν άλλες ειδικές περιστάσεις ανακύψουν, όπως παράνομες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων της παράνομης πρόσβασης, των απειλών.
4.    Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας, δημόσια σχόλια, απόψεις και έρευνες, που απευθύνονται προς την ΕΛΑΝ, καθώς και σχετικές προσωπικές πληροφορίες, μπορούν να συγκεντρώνονται στατιστικά ή να περιλαμβάνονται σε επίσημη δημοσίευση των σχολίων.
5.    Σε όλες ανεξαιρέτως τις παραπάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ο Χρήστης παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς χρήση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων από την ΕΛΑΝ.
6.    Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών μπορεί να γίνει, προκειμένου:
6.1.    Η ΕΛΑΝ να ενημερώσει το Χρήστη για καινούριες θέσεις εργασίας ή καινούργιους υποψηφίους εργαζομένους,
6.2.    Η ΕΛΑΝ να παράσχει προσωπικό και ασφαλή χώρο, για επεξεργασία, καταχώριση και δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα προς το σκοπό των παρεχόμενων από την ΕΛΑΝ Υπηρεσιών,
6.3.    Η ΕΛΑΝ να αποστέλλει στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του Χρήστη,
6.4.    Η ΕΛΑΝ να ενημερώσει για τυχόν νέες παρεχόμενες υπηρεσίες,
6.5.    Η ΕΛΑΝ να ενημερώσει για κάθε τυχόν αλλαγή στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας,
6.6.    Η ΕΛΑΝ, να προωθεί τα δεδομένα του Χρήστη σε άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας, εκτός αν  ο Χρήστης δεν έχει επιτρέψει την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

VII.    ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

1.    Η ΕΛΑΝ έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα σε σχέση με τις πληροφορίες για αυτήν την ιστοσελίδα, αλλά δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την πληρότητα, ακρίβεια, χρησιμότητα, ασφάλεια και ούτω καθεξής του περιεχομένου της. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο ένα μέρος των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΛΑΝ, και δεν προορίζεται να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. H ΕΛΑΝ δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να προέλθουν από αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται από τους χρήστες με βάση τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα.
2.    Η ΕΛΑΝ, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της αμέλειας, δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ειδική ή επακόλουθη ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας στον Χρήστη, ακόμη και αν η ΕΛΑΝ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
3.    Όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι οι τρέχουσες κατά το χρόνο που έχουν αναρτηθεί και δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη στις τελευταίες πληροφορίες κατά τη στιγμή που χρησιμοποιούνται από το χρήστη. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το δικτυακό τόπο υπόκεινται σε αλλαγή ή διαγραφή στο όνομα, το περιεχόμενο και ούτω καθεξής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής σελίδας, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. H ΕΛΑΝ δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών ή τυχόν προβλήματα ή άλλες συνέπειες σε σχέση με τους δείκτες καταργηθέντων συνδέσμων, που προκαλούνται από τις αλλαγές ή τις διαγραφές των πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα ή τις αλλαγές στη διεύθυνση URL αυτής της ιστοσελίδας.
4.    Η ΕΛΑΝ δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στους χρήστες και οφείλονται στην αναστολή των υπηρεσιών σε αυτή την ιστοσελίδα λόγω συντήρησης του δικτυακού τόπου ή ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος ή άλλη φυσική καταστροφή, ιούς, παρεμβολές από τρίτο μέρος.
5.    Η ΕΛΑΝ δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα, και ούτω καθεξής των πληροφοριών για κάθε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου, ο χρήστης καλείται να ασχοληθεί με το θέμα με αποκλειστικά δική του ευθύνη.
6.    Η ΕΛΑΝ ουδεμία εγγύηση παρέχει ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Χρήστη - υποψήφιου εργαζομένου, ούτε βεβαίως στην πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας της επιχείρησης του Χρήστη – Εργοδότη.
7.    Η ΕΛΑΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για τις αποφάσεις οιουδήποτε Χρήστη.

VIII.    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1.    Κατά κανόνα, οι ιστοσελίδες του Διαδικτύου μπορούν να συνδεθούν με την παρούσα ιστοσελίδα της ΕΛΑΝ, χωρίς να ζητηθεί η άδεια της ΕΛΑΝ. Ωστόσο, η σύνδεση θα απορρίπτεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνουμε ότι το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων διαταράσσει την δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη ή παραβιάζει κάποιο νόμο ή κανονισμό.
2.    Σε περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι η απεικόνιση του συνδέσμου δεν είναι σωστή ή πρέπουσα, θα ενημερώσουμε τον Χρήστη, ώστε να αναθεωρήσει ή να διαγράψει το σύνδεσμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε όπως οι Χρήστες συμμορφώνονται άμεσα με την ανακοίνωση.

IX.    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝ

Οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει, με δικά τους έξοδα και ευθύνη, να επιλύουν κάθε τυχόν καταγγελία και αξίωση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από αυτούς, με την παράβαση των παρόντων όρων χρήσης ή την παραβίαση από τον χρήστη των δικαιωμάτων τρίτων, η δε ΕΛΑΝ δε θα έχει καμία απολύτως υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια παράπονα ή αξιώσεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ΕΛΑΝ επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της αποζημίωσης) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τέτοιων καταγγελιών ή απαιτήσεων, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αυτά.

X.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙA ΚΑΙ ΕΠΑΦH ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Εταιρία, όταν κριθεί απαραίτητο να επικοινωνήσει ή να έρθει σε επαφή με το Χρήστη, θα πράξει τούτο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέντα από αυτόν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κριθεί ενδεδειγμένος κατά περίπτωση.

XI.    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν οι Χρήστες διαπιστώσουν πράξη που συνιστά παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, ή επιθυμούν να υποβάλουν οιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και το περιεχόμενο αυτών, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΛΑΝ, είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@topcvmakers.com είτε τηλεφωνικά στο 210-6654314. Η ΕΛΑΝ θα παράσχει στους Χρήστες απαντήσεις και τυχόν εξηγήσεις επί των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενο του μηνύματος επικοινωνίας.

XII.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.    Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
1.1.    Να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να συνδέονται σε διακομιστή (server) ή σε λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης ως Χρήστες,
1.2.    Να διερευνήσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας ή τα μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση,
1.3.    Να επιχειρήσουν την παρεμπόδιση χρήσης της Υπηρεσίας σε οιονδήποτε Χρήστη,
1.4.    Να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου για προϊόντα και υπηρεσίες,
1.5.    Να πλαστογραφούν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την Ιστοσελίδα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παράβαση, η οποία θα επισύρει σε βάρος τους αστικές και ποινικές κυρώσεις. 

XIII.    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.    Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2.    Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της ΕΛΑΝ και του Χρήστη σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες όρους χρήσης, και τα δύο μέρη θα καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθειά τους για να επιλύσουν το θέμα με αμοιβαία ικανοποιητικό τρόπο, αλλά, αν αυτό δεν επιτευχθεί, κάθε διαφορά, σχετική με την παρούσα συμφωνία θα επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα με διαιτησία στην Αθήνα, κι από Έλληνα Διαιτητή, η δε διαιτητική διαδικασία θα διενεργείται στην Ελληνική Γλώσσα.